Przejdź do treści

Deklaracja dostepności

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848) oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz.1696), Muzeum Podlaskie w Białymstoku zobowiązuje się do zapewnienia dostępności cyfrowej swojej strony internetowej: konserwacja.muzeum.bialystok.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-01.

Strona internetowa jest w częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Znane niezgodności:

 • Nie wszystkie obrazy umieszczone na naszej stronie posiadają tekst alternatywny,

Wyłączenia:

 • Multimedia i inne materiały opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-08-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-08.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności cyfrowej, którym jest: Paweł Sarosiek, mail: p.sarosiek@muzeum.bialystok.pl, tel: 502 666 118.

Postępowanie skargowe. Wniosek o zapewnienie dostępności.

 1. Każdy ma prawo poinformować Muzeum Podlaskie o braku dostępności informacyjno – komunikacyjnej.
 2. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do Muzeum Podlaskiego z wnioskiem o zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie informacyjno – komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 4. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 5. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie 14 dni, wnioskodawca niezwłocznie zostanie poinformowany o przyczynach opóźnienia i nowym terminie zapewnienia dostępności (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
 6. Gdy zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Muzeum Podlaskie niezwłocznie poinformuje wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, ze wskazaniem okoliczności uniemożliwiających zapewnienie dostępności oraz informacji o dostępie alternatywnym.
 7. Jeżeli Muzeum Podlaskie, w terminach określonych w pkt. 4-6, nie zapewni wnioskodawcy dostępności, służy mu prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w pkt. 4-6.
 8. Skarga powinna spełniać wymagania określone dla wniosku o zapewnienie dostępności, wskazane w punkcie 3 postępowania skargowego.
Skip to content