Przejdź do treści

Klauzula informacyjna RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez

Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Muzeum Podlaskie w Białymstoku jako Administrator danych Pani/Pana, będących osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

 1. Dane dotyczące Administratora:

Administratorem danych jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, email: muzeum@muzeum.bialystok.pl, tel. 85 740-77-31.

 1. Powołanie Inspektora Ochrony Danych

W Muzeum Podlaskie w Białymstoku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: e-mail: iod@muzeum.bialystok.pl. lub telefonicznie tel. kom. nr 535 521 800. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą głównie w celu wypełnienia naszej działalności statutowej a w szczególności:

 • gromadzenia zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, przyjmowania, darowizn, depozytów oraz badań terenowych,
 • katalogowania i naukowego opracowywania zgromadzonych zbiorów,
 • urządzania wystaw stałych i czasowych,
 • organizowania i prowadzenia badań i ekspedycji naukowych, w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej,
 • prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie wynikającym z działalności Muzeum,
 • subskrypcji do newslettera,
 • realizacji zawartych umów zlecenia, usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych
 • oraz wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:
  a) dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
  b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  c) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:
– ustawą z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987 oraz 2015 r. poz. 1505);
– ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505);
– ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

Artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie danych osobowych wykraczających poza zakres danych obowiązkowych, wynikających z przepisów prawa.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego:

Dane osobowe zgromadzone w Muzeum Podlaskim nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Przechowywanie danych:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

 1. Prawa przysługujące

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania usunięcia danych,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
• wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Skip to content